புராதன மட்டக்களப்பில் சமணம் - தொல்லியற் சான்றுகள்

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, P
dc.date.accessioned 2021-06-30T06:09:25Z
dc.date.available 2021-06-30T06:09:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14459
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Health -care science Eastern University, Sri Lanka en_US
dc.subject சமணம் en_US
dc.subject பிரமிக் கல்வெட்டுக்கள் en_US
dc.subject திகம்பரர் en_US
dc.subject சுவேதாம்பரர் en_US
dc.title புராதன மட்டக்களப்பில் சமணம் - தொல்லியற் சான்றுகள் en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account