பிரமிக் கல்வெட்டுக்கள் வெளிப்படுத்தும் புராதன கால பயிராக்கலும், நீர்பாசனமும்

Show simple item record

dc.contributor.author Gowry, L
dc.date.accessioned 2021-06-30T06:16:03Z
dc.date.available 2021-06-30T06:16:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 20126573
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/1234/14460
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher பல்சமய ஆய்வாளர் மன்றம் en_US
dc.title பிரமிக் கல்வெட்டுக்கள் வெளிப்படுத்தும் புராதன கால பயிராக்கலும், நீர்பாசனமும் en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account