”சிரேஷ்ட இடைநிலைப் பிரிவில் தோ்ச்சி மையக்கல்வி மூலம் கணித பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகாிப்பதில் உள்ள பிரச்சினைகள்”பட்டிருப்பு கல்வி வலய போரதீவுப்பற்றுக் கல்விக் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author வயிரமுத்து, பேரின்பநாயகம்
dc.date.accessioned 2019-01-30T09:22:02Z
dc.date.available 2019-01-30T09:22:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/334
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject தோ்ச்சி மையக்கல்வி en_US
dc.subject சிரேஷ்ட இடைநிலைப் பிரிவு மாணவர்கள் en_US
dc.subject நடத்தையைக் கட்டியெழுப்பல் en_US
dc.subject சுயகற்றல் en_US
dc.subject வகுப்பறை ஒழுங்கமைப்பு en_US
dc.title ”சிரேஷ்ட இடைநிலைப் பிரிவில் தோ்ச்சி மையக்கல்வி மூலம் கணித பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகாிப்பதில் உள்ள பிரச்சினைகள்”பட்டிருப்பு கல்வி வலய போரதீவுப்பற்றுக் கல்விக் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED43 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account