”தரம் 9 இல் மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களது கற்றல் செயற்பாட்டில் பெற்றோரின் வகிபங்கு” (போரதீவுக் கோட்டப் பாடசாலைகளை மையமாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு )

Show simple item record

dc.contributor.author கேமலோஜினி, அனுராதன்
dc.date.accessioned 2019-01-30T09:41:53Z
dc.date.available 2019-01-30T09:41:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/338
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மெல்லக்கற்கும் மாணவர்களின் வகை en_US
dc.subject மெல்லக்கற்றல் பற்றிய விளக்கம் en_US
dc.subject குடும்பத்தின் பருமன் en_US
dc.subject பொற்றோரின் பொழுது போக்கு en_US
dc.title ”தரம் 9 இல் மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களது கற்றல் செயற்பாட்டில் பெற்றோரின் வகிபங்கு” (போரதீவுக் கோட்டப் பாடசாலைகளை மையமாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு ) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED46 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account