பிள்ளை வளர்புத் தொடர்பாக கிராமப் பெற்றோர் கொண்டிருக்கும் அறிவு – கல்குடா வலயத்தின் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author சாமினி, ரவிராஜா
dc.date.accessioned 2019-01-31T04:36:23Z
dc.date.available 2019-01-31T04:36:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/353
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பிள்ளை வளர்புத் தொடர்பாக கிராமப் பெற்றோர் கொண்டிருக்கும் அறிவு en_US
dc.subject குடும்ப வாழ்க்கை முறைகள் en_US
dc.subject மக்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதிவாய்ப்புக்கள் en_US
dc.subject கிராம மக்களின் பொருளாதார நிலைமை en_US
dc.title பிள்ளை வளர்புத் தொடர்பாக கிராமப் பெற்றோர் கொண்டிருக்கும் அறிவு – கல்குடா வலயத்தின் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED78 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account