பாடசாலை வகுப்பறை மேற்பார்வையும் மாணவர் அடைவில் அதன் தாக்கமும்

Show simple item record

dc.contributor.author சத்தியநாதன், ஏகாந்தராஜன்
dc.date.accessioned 2019-07-26T08:29:56Z
dc.date.available 2019-07-26T08:29:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/3869
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கல்வி பிள்ளை நலத்துறை கலை கலாசார பீடம் en_US
dc.subject பாடசாலை-School en_US
dc.subject மாணவர்-Student en_US
dc.subject வகுப்பறை மேற்பாற்வை-Classroom Supervising en_US
dc.title பாடசாலை வகுப்பறை மேற்பார்வையும் மாணவர் அடைவில் அதன் தாக்கமும் en_US
dc.identifier.sslno MED137 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account