பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

Show simple item record

dc.contributor.author ஜெயராம், லுாபாகரன்
dc.date.accessioned 2019-08-01T08:58:45Z
dc.date.available 2019-08-01T08:58:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/3893
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கல்வி பிள்ளை நலத்துறை கலை கலாசார பீடம் en_US
dc.subject பாடசாலை-School en_US
dc.subject சவால்கள்-Challenges en_US
dc.subject ஆசிரிய அபிவிருத்தி -Teacher Development en_US
dc.title பாடசாலை மட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் en_US
dc.identifier.sslno MED149 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account