ஆரம்பக்கல்வி மாணவர்களது அத்தியாவசியக்கற்றல் தேர்ச்சிகளின் செயற்றிறனும் அவர்களின் பரீட்சைப் பெறுபேறுகனளும் : கமு / சது / வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author பூபாலபிள்ளை, பரமதயாளன்
dc.date.accessioned 2019-01-31T06:32:19Z
dc.date.available 2019-01-31T06:32:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/396
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject ஆய்வு பிரவேசம் en_US
dc.subject புகுநிலைத் தேர்ச்சி en_US
dc.subject பாண்டித்தியம் en_US
dc.title ஆரம்பக்கல்வி மாணவர்களது அத்தியாவசியக்கற்றல் தேர்ச்சிகளின் செயற்றிறனும் அவர்களின் பரீட்சைப் பெறுபேறுகனளும் : கமு / சது / வீரமுனை இராமகிருஷ்ண மகா வித்தியாலயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED73 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account