”கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரத்தில் மாணவர்கள் கணித பாட அடைவில் எதிர்நோக்கும் சவால்களும், ஆசிரியர்களின் செயற்பாடுகளும்”

Show simple item record

dc.contributor.author செல்லத்தம்பி, யூகன்
dc.date.accessioned 2019-01-31T08:54:06Z
dc.date.available 2019-01-31T08:54:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/423
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கணித பாட வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் en_US
dc.subject கணிதம் கற்பித்தலில் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் en_US
dc.subject கணிதத்தின் முக்கியத்துவம் en_US
dc.title ”கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரத்தில் மாணவர்கள் கணித பாட அடைவில் எதிர்நோக்கும் சவால்களும், ஆசிரியர்களின் செயற்பாடுகளும்” en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED113 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account