முன்பள்ளிக் கல்வியில் நிருவாகக் கட்டமைப்பும் முகாமைத்துவமும் செலுத்தும் செல்வாக்கு:போரதீவுப் பற்று முன்பள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author திரு.முத்துலிங்கம், கோவிந்தராசா
dc.date.accessioned 2019-01-31T09:19:16Z
dc.date.available 2019-01-31T09:19:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/435
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject ஆரம்பப் பிள்ளைப்பருவம் en_US
dc.subject முன்பள்ளி en_US
dc.subject கல்வி நிலைமை en_US
dc.subject முன்பள்ளி நிருவாகக் கட்டமைப்பு en_US
dc.title முன்பள்ளிக் கல்வியில் நிருவாகக் கட்டமைப்பும் முகாமைத்துவமும் செலுத்தும் செல்வாக்கு:போரதீவுப் பற்று முன்பள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED103 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account