கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரத்தில் கணிதப்பாட அடைவில் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் மண்முனை வடக்கு கல்விக் கோட்ட 1C வகைப் பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author மேகலா, ஜெய்சங்கர்
dc.date.accessioned 2019-01-31T09:26:54Z
dc.date.available 2019-01-31T09:26:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/438
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கணிதப்பாட அடைவில் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் en_US
dc.subject மாணவர் அடைவு மட்டம் en_US
dc.subject தாழ் அடைவுமட்டம் தொடர்பான கருத்தக்கள் en_US
dc.subject வீட்டுச்சூழலின் பங்கு en_US
dc.title கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரத்தில் கணிதப்பாட அடைவில் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் மண்முனை வடக்கு கல்விக் கோட்ட 1C வகைப் பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno MED111 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account