இலங்கையில் தேசியக் கல்வி விருத்திக்குத் தமிழரின் பங்களிப்பு (1841-1931)

Show simple item record

dc.contributor.author ஆறுமுகம், ஸ்ரீஸ்கந்தமூர்த்தி
dc.date.accessioned 2019-02-06T05:33:01Z
dc.date.available 2019-02-06T05:33:01Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/678
dc.language.iso en en_US
dc.publisher university of Jaffna en_US
dc.subject தேசியகல்விக்கு உதவியவர் en_US
dc.subject தாய்மொழிக்கல்வி en_US
dc.subject இலவசக்கல்வி en_US
dc.title இலங்கையில் தேசியக் கல்வி விருத்திக்குத் தமிழரின் பங்களிப்பு (1841-1931) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno ExM.Phil15 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account