இலங்கையில் உள்நாட்டு யுத்தத்திற்குப் பின்னரான பொதுச்சேவை வழங்குவதில் மூதூர் பிரதேச செயலகத்தின் வகிபங்கு

Show simple item record

dc.contributor.author யசீறா, சலீம்
dc.date.accessioned 2019-02-26T09:22:54Z
dc.date.available 2019-02-26T09:22:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1185
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சனத்தொகை en_US
dc.subject வழங்கப்படும் சேவைகள் en_US
dc.subject நிறுவனங்கள் en_US
dc.title இலங்கையில் உள்நாட்டு யுத்தத்திற்குப் பின்னரான பொதுச்சேவை வழங்குவதில் மூதூர் பிரதேச செயலகத்தின் வகிபங்கு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC385 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account