“மட்டக்களப்பு மாந்தீவு ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை”

Show simple item record

dc.contributor.author Yogeswaran, Jeyatharsan
dc.date.accessioned 2019-03-06T04:42:47Z
dc.date.available 2019-03-06T04:42:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1467
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மாந்தீவின் சமகால நிலை en_US
dc.subject இலங்கையில் காலனித்துவம் உருவான வரலாறு en_US
dc.subject மட்டக்களப்பும் மாந்தீவும் en_US
dc.title “மட்டக்களப்பு மாந்தீவு ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC506 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account