“மன்னம்பிட்டிக் கிராம தமிழ்க் குடும்பக் கட்டமைப்பும் அதன் மாற்றமும் - ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு”

Show simple item record

dc.contributor.author Mahendran, Mayuri
dc.date.accessioned 2019-03-08T09:47:11Z
dc.date.available 2019-03-08T09:47:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1672
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இணையத்தளங்கள் en_US
dc.subject பத்திரிகைகள் en_US
dc.subject நூல்கள் en_US
dc.title “மன்னம்பிட்டிக் கிராம தமிழ்க் குடும்பக் கட்டமைப்பும் அதன் மாற்றமும் - ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC592 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account