”கந்தளாய்க் குளத்தின் நீர்பாசனமும் நெல் விவசாயமும் -ஓர் ஆய்வு”

Show simple item record

dc.contributor.author செல்வி.கேர்ச்சனா, சித்திரவேல்
dc.date.accessioned 2019-11-05T09:29:31Z
dc.date.available 2019-11-05T09:29:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/4056
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கலைகலாசாரபீடம் en_US
dc.subject நெல் விவசாயம்-PADDY FIELD en_US
dc.subject KANTHALE TANK-கந்தளாய்க்குளம் en_US
dc.subject நீர் பாசனம்-IRRIGATION en_US
dc.title ”கந்தளாய்க் குளத்தின் நீர்பாசனமும் நெல் விவசாயமும் -ஓர் ஆய்வு” en_US
dc.identifier.sslno FAC658 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account