”தரம் 06 இல் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எழுத்து அமைப்பினை முறைமையாக எழுதுவதில் உள்ள இடர்பாடுகளை செய்முறைப் பயிற்சியின் மூலம் விருத்தி செய்தல் : மட் / பட் / மண்டுர் 14 அரசினர் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட செய்நிலை ஆய்வு ”


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account