மாணவர்களின் விஞ்ஞான பாட அடைவில் ஆசிரியம் சார் காரணிகளின் செல்வாக்கு (கல்குடா கல்வி வலய ஏறாவூர் பற்று 02 கல்விக் கோட்ட 1AB , 1C பாடசாலைகளின் தரம் 9 மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொய்டது )


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account