க.பொ.த (சா/த) வகுப்பில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் சமூக பொருளாதார க் காரணிகள் விஞ்ஞானபாட அடைவுமட்டத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் : நாவிதன்வெளிக் கோட்ட அதிகஷ்டப் பிரதேச பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account