“மனவளர்ச்சிகுறைந்தோரும் அவர்களைப் பராமரிப்போரும் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் ” மண்முனைவடக்குமற்றம் ஏறாவூர் பற்றுபிரதேசங்களைமையமாகக் கொண்ட ஆய்வு.

Show simple item record

dc.contributor.author டீனாதேவப்பிரியா, தயாளராஜா
dc.date.accessioned 2019-02-15T09:15:01Z
dc.date.available 2019-02-15T09:15:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/939
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மன வளர்ச்சிக் குறைவின் வகைப்பாடுகள் en_US
dc.subject மூளை பாதிப்பும் மனவளர்ச்சிக்குறைவும் en_US
dc.subject பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் en_US
dc.title “மனவளர்ச்சிகுறைந்தோரும் அவர்களைப் பராமரிப்போரும் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் ” மண்முனைவடக்குமற்றம் ஏறாவூர் பற்றுபிரதேசங்களைமையமாகக் கொண்ட ஆய்வு. en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC162 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account