“பதுளை மாநகரத்தின் திண்மக் கழிவுகளும், அதன் அகற்றல் முகாமைத்துவ செயற்பாட்டில் உள்ள ஒழுக்கவியல் பிரச்சினைகளும் - ஒரு சூழலியல் ஒமுக்கவியல் நோக்கு”


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account