குமாரவேலியார் கிராமத்தில் பெண் தலைமைக் குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் அவை குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் - ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author Sujenthini, Jogarasa
dc.date.accessioned 2019-03-05T04:29:23Z
dc.date.available 2019-03-05T04:29:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1389
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கல்வி நிலை en_US
dc.subject இயற்கை வளங்கள் en_US
dc.subject சமய நிலை en_US
dc.title குமாரவேலியார் கிராமத்தில் பெண் தலைமைக் குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் அவை குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் - ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC469 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account