“முன்பள்ளி பாடசாலைகளின் வளப்பற்றாகுறையும், அது வினைத்திறனான கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஏற்படுத்தும் தாக்கமும்.” (நானுஓயா கிராம சேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட தமிழ் மொழி மூல முன்பள்ளிகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு)

Show simple item record

dc.contributor.author பன்னீர்செல்வம், பேபிஷாலினி
dc.date.accessioned 2019-03-06T03:39:34Z
dc.date.available 2019-03-06T03:39:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1452
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject முன்பள்ளி கல்வியின் முக்கியத்துவம் en_US
dc.subject முன்பள்ளி பிள்ளையின் பண்புகள் en_US
dc.subject முன்பள்ளி கல்வியின் கட்டமைப்பு en_US
dc.title “முன்பள்ளி பாடசாலைகளின் வளப்பற்றாகுறையும், அது வினைத்திறனான கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஏற்படுத்தும் தாக்கமும்.” (நானுஓயா கிராம சேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட தமிழ் மொழி மூல முன்பள்ளிகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு) en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC494 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account