“முன்பள்ளி பாடசாலைகளின் வளப்பற்றாகுறையும், அது வினைத்திறனான கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஏற்படுத்தும் தாக்கமும்.” (நானுஓயா கிராம சேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட தமிழ் மொழி மூல முன்பள்ளிகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account