“நுண்கடன் திட்ட செயற்திட்டமும் மக்கள் எதிர் கொள்ளும் சவால்களும் : இராகலை பிரதேசம் ஓர் சிறப்பு ஆய்வு”

Show simple item record

dc.contributor.author Krishnamoothy, Niranjani
dc.date.accessioned 2019-03-08T05:08:13Z
dc.date.available 2019-03-08T05:08:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/1600
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இயற்கைத் தாவரம் en_US
dc.subject கலாச்சாரம் en_US
dc.subject காலநிலை en_US
dc.title “நுண்கடன் திட்ட செயற்திட்டமும் மக்கள் எதிர் கொள்ளும் சவால்களும் : இராகலை பிரதேசம் ஓர் சிறப்பு ஆய்வு” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC586 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account