பாடசாலையின் வினைத்திறகாக கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் ஆசிரியர் பற்றாக்கறை ஏற்படுத்தும் தாக்கம்.


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account